„Bieg strażaka” w Wilkowie Polskim

16 września 2017 w Wilkowie Polskim odbędą się X Jubileuszowe Biegi Przełajowe im. Franciszka Ratajczaka. Start i meta zawodów będą się znajdować w parku przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim

Po raz pierwszy odbędzie się również “Bieg strażaka”. Poniższe informacje na temat biegu pochodzą od Organizatora:

 

REGULAMIN „BIEGU STRAŻAKA” – bieg ten jest jednym z biegów specjalnych „X Jubileuszowych
Biegów Przełajowych im. Franciszka Ratajczaka w Wilkowie Polskim.

1. CEL I ZAŁOŻENIE BIEGU
– upamiętnienie historii o Powstańcach Wielkopolskich, a w szczególności o pierwszym poległym powstańcu
Franciszku Ratajczaku
– popularyzacja biegów jako recepty na zdrowie
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy rekreacji ruchowej
– integracja środowiska strażackiego.
2.ORGANIZATOR
– Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim
– Współorganizatorzy: OSP Wilkowo Polskie, Urząd Gminy Wielichowo, Centrum Kultury „Pod Wieżą” w
Wielichowie, Kuratorium Oświaty
3. KONTAKT
– Krystian Błażejczak tel. 785 446 000, e-mail: [email protected]
4. TERMIN I MIEJSCE
– Data: 16 września 2017
– Start i Meta zawodów będą się znajdować w Parku przy Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim
– Biuro zawodów usytuowane będzie w sali gimnastycznej.
– Dystans: teren parku przy szkole oraz droga polna w kierunku Celinek – około 3 km.
5. ZGŁOSZENIA, ZAPISY, UCZESTNICTWO
– Zgłoszenia, zapisy oraz wpisowe przyjmowane będą w biurze zawodów od godziny 9.30 do 10.30
– Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
* imię i nazwisko
* datę urodzenia
* nazwa jednostki OSP / PSP
* miejscowość
– Młodzież do lat 18 winna przedłożyć zgodę na udział w biegu podpisaną przez rodziców bądź prawnych
opiekunów (wzór w załączniku).
– Każdy zawodnik pełnoletni, aby brać udział w biegu musi złożyć pisemne oświadczenie o tym, że legitymuje się dobrym stanem zdrowia i nie ma żadnych przeciwwskazań do brania udziału w biegowych zawodach sportowych. Oświadcza również, że startuje na własną odpowiedzialność – oświadczenie będzie podpisywane własnoręcznie w biurze zawodów (wzór w załączniku).
– Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
– Każdy zawodnik zgłaszając się do biegu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Po przeprowadzeniu zawodów i wręczeniu nagród dane zostaną usunięte.
– Organizator zastrzega sobie prawo do upublicznienia wyników biegów, do publikacji informacji o przebiegu
zawodów oraz do zamieszczania zdjęć na stronach internetowych, w prasie i w telewizji.
W celu lepszej organizacji zawodów Organizator prosi o zgłoszenie chęci uczestnictwa do 14 września 2017. Proszę przesłać e-mail na [email protected] lub sms na nr 785446000 o treści: Imię /Nazwisko Jednostka OSP / PSP – Bieg Strażaka.
6. WPISOWE
– opłata wpisowa za udział w biegu wynosi 10 zł – płatne przy rejestracji w dniu zawodów
7. PROGRAM ZAWODÓW
– Rejestracja zawodników — godz. 9.30-10.30
– Otwarcie zawodów — godz. 10.00
– Biegi w poszczególnych kategoriach wiekowych – Szkoła Podstawowa — godz. 10.30
– Bieg Absolwenta — godz. 11.30
– Bieg Strażaka — godz. 12.00
– Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród — godz. 13.00
– Zamknięcie zawodów — godz. 14.00
Uwaga!!! Program zawodów zawiera orientacyjne godziny startu dla poszczególnych grup wiekowych.
Dokładne godziny rozpoczęcia biegów zostaną ustalone
8. DODATKOWE USTALENIA W „BIEGU STRAŻAKA”
– w biegu mogą brać udział strażacy zawodowi oraz ochotnicy
– minimalny wiek strażaka skończone 16 lat – (rocznik 2001)
– strażacy biegną w obuwiu sportowym, ubraniu koszarowym oraz hełmie (dowolnym strażackim)
– organizator może na trasie biegu ustawić „ małe” przeszkody
– strażacy będą mieli możliwość sprawdzenia trasy przed rozpoczęciem biegu
– kobiety i mężczyźni startują jednocześnie
11. KATEGORIE I KLASYFIKACJA
– brak podziału na płeć / wiek
12. NAGRODY
– zdobywcy miejsc I-III w Biegu Strażaka – otrzymają puchary. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe
dyplomy.
– w zależności od ilości sponsorów organizator przewiduje dodatkowe nagrody.
– każdy z zawodników otrzyma ciepły posiłek oraz wodę do picia.
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Wszystkich uczestników „Biegu Strażaka” w Jubileuszowych Biegach Przełajowych im. Franciszka Ratajczaka w Wilkowie Polskim obowiązuje niniejszy regulamin.
– Każdy uczestnik pokonuje trasę z numerem startowym przypiętym z przodu w miejscu widocznym dla
organizatorów.
– Każdemu uczestnikowi przypisany zostanie numer startowy. Po biegu zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia numeru organizatorom.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.
– Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn.
– Uwaga! Organizator nie ubezpiecza uczestników biegu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
* Wskazanym jest ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
* Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
– Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną.
– Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
– W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Regulamin do pobrania

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24