Komitet mieszkańców Dębska nie jest stroną postępowania

Burmistrz Rakoniewic wydał obwieszczenie, w którym zawiadomił o postanowieniu w sprawie odmowy dopuszczenia na prawach strony postępowania “Mieszkańców wsi Dębsko” do postępowania w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej w Drzymałowie.

W dniu 14.06.2016 r. „Mieszkańcy wsi Dębsko” wystąpili z wnioskiem o dopuszczenie na prawach strony do postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej, składającej się z jednej turbiny wiatrowej o mocy do 850 kW na dziake o nr ewid. gr. 425, obręb Drzymalowo, gmina Rakoniewice, powiat grodziski, województwo wielkopolskie”.

Żądanie „Mieszkańców wsi Dębsko” jest uzasadnione z uwagi na wykazany we wniosku interes prawny polegający na usytuowaniu planowanej turbiny w pobliżu nieruchomości wnioskodawców. Jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyrokami sądów administracyjnych (Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2006 r. IV SA/Wa 147/06, Wyrok Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2005 H SA/Bk 727/04 „grupa społeczna mieszkańców”, komitety powołane przez społeczeństwo dla realizacji określonych celów protestacyjnych nie mają zdolności administracyjno-prawnej do samodzielnego uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu administracyjnym.

Zgodnie z art. 29 KPA stronami w postępowaniu administracyjnym mogą być wyłącznie osoby fizyczne i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również jednostki nie posiadające osobowości prawnej. Stroną w postępowaniu może także być sołectwo, które wykonuje czynności prawne za pomocą swoich organów tj. zebrania wiejskiego oraz sołtysa.

Komitety powoływane przez społeczeństwo dla realizacji określonych celów (protestacyjne, budowy pomników, szkół, czynu społecznego) nie są organizacjami społecznymi. Istnienie organizacji społecznej musi bowiem opierać się wprost na ustawie lub przepisach wydanych na podstawie ustawy bądź przynajmniej wynikać z takich przepisów a sama organizacja winna prowadzić działalność zgodną z ustawowym lub statutowym celem na określonym obszarze i powinna mieć samodzielność, pozwalającą na dokonywanie we własnym imieniu czynności prawnych, z których mogą wynikać roszczenia dla niej lub w stosunku do niej.

Spontanicznie powołany do życia przez część mieszkańców „Komitet Protestacyjny” przeciwko budowie elektrowni wiatrowej, nie działał w imieniu własnym i nie miał zdolności administracyjno prawnej do samodzielnego uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu administracyjnym. Zdolność taką posiadali jedynie poszczególni członkowie komitetu, z których każdy mógł samodzielnie w sprawie wystąpić po wykazaniu się własnym interesem prawnym. Z tych względów przyjąć należy, że Społeczny Komitet Mieszkańców nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 29 KPA, a decyzja administracyjna skierowana do takiego podmiotu dotknięta będzie wadą o jakiej mowa w art. 156 § I pkt 4 KPA. Wobec powyższego i przepisów prawnych w tym zakresie postanowiono orzec jak w sentencji.

czytamy w uzasadnieniu

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24