Paweł Michalski nowym dyrektorem Centrum Kultury

Z końcem lipca zakończył pracę na stanowisku dyrektora Centrum Kultury w Wielichowie Jan Grześ, który przeszedł na emeryturę.

Pod koniec czerwca Gmina Wielichowo ogłosiła nabór na stanowisko dyrektora. W wyniku zakończonej procedury naboru dyrektorem został wybrany długoletni pracownik Centrum Kultury – Paweł Michalski z Wielichowa.

Komisja konkursowa po przeprowadzeniu dwuetapowej procedury naboru, tj. selekcji nadesłanych aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej wskazała Pana Pawła Michalskiego, zam. w Wielichowie do objęcia w/w stanowiska jako najlepszego kandydata, który spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Spośród kandydatów uzyskał najwyższą liczbę punktów. Wykształcenie, wiedza ogólna oraz znajomość zagadnień związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej gwarantują spełnienie niezbędnych wymagań w pracy na danym stanowisku

– czytamy w uzasadnieniu wyboru.

Przypomnijmy te wymagania:

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

A. Wymagania obowiązkowe:
1. posiada obywatelstwo polskie;
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych;
3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4. cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
6. posiada co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą
w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej lub wykonywała działalność kulturalną na postawie umów cywilnoprawnych;
7. posiada wykształcenie wyższe drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
8. znajomość zasad organizacji i funkcjonowania instytucji kultury;
9. brak zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa
w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 168).

B. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury;
2. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi, finansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE;
3. predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i artystyczną;
4. zdolności menadżerskie oraz zarządcze;
5. znajomość pakietu Office oraz Internetu;
6. umiejętność kierowania zespołem ludzkim;
7. kreatywność, samodzielność, dyspozycyjność;
8. posiadanie prawa jazdy kat. B

Dyrektor Paweł Michalski jest także radnym Rady Miejskiej Wielichowa, a zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym radny gminy nie może:

1) wykonywać pracy w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskał mandat (art. 24a ust. 1 i art. 24b ust. 1);

2) pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastępcy (art. 24a ust. 2 i art. 24b ust. 1);

Mając na uwadze, że Centrum Kultury jest gminną jednostką organizacyjną można spodziewać się złożenia mandatu radnego przez jej nowo powołanego dyrektora.

CZYTAJ DALEJ:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *