Regulamin nagród dla nauczycieli w gminie Wielichowo

Rada Miejska Wielichowa przyjęła uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo.

Chodzi o nagrody za osiągnięcia nauczycieli w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

REGULAMIN

Określający kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wielichowo, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, uwzględniając w szczególności sposób podziału środków na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród.

§ 1.

Postanowienia ogólne.

1. Regulamin reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Gminy z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego oraz dyrektorów placówek oświatowych.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Wielichowo,
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Wielichowa,
3) placówkach oświatowych – należy przez to rozumieć szkoły, oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych, przedszkola, prowadzone przez gminę,
4) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w palcówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.
5) Nagrodzie Burmistrza – należy przez to rozumieć nagrodę organu prowadzącego
placówkę oświatową,
6) Nagrodzie Dyrektora – należy przez to rozumieć nagrodę dyrektora placówki oświatowej.

§ 2.

Sposób podziału środków.
1. W budżecie gminy tworzy się corocznie specjalny fundusz nagród dla nauczycieli w wysokości 1% ich planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z tym że:
1) 70% środków funduszu przeznacza się na Nagrody Dyrektora,
2) 30% funduszu przeznacza się na nagrody Burmistrza.
2. Środki funduszu na nagrody dzieli się proporcjonalnie między placówki oświatowe w zależności od wysokości planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych w placówce oświatowej.
3. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych ważnych uroczystości
szkolnych.

§ 3.

Tryb zgłaszania kandydatów do nagrody.
1. Nagroda Burmistrza przyznawana jest na wniosek:
1) dla nauczyciela:
a) dyrektora placówki oświatowej,
b) rady rodziców,
c) zakładowej organizacji związkowej działającej na terenie szkoły lub placówki,
d) rady pedagogicznej i rady szkoły.
2) dla dyrektora placówki:
a) rady pedagogicznej, rady szkoły,
b) rady rodziców,
c) zakładowej organizacji związkowej działającej na terenie szkoły lub placówki,
2. Nagrodę Dyrektora dla nauczycieli przyznaje dyrektor placówki oświatowej, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3. Wzór wniosku o przyznanie Nagrody Burmistrza lub Nagrody Dyrektora stanowi załącznik do
regulaminu. [tutaj do pobrania]

§ 4.

1. Wnioski o przyznanie nagród, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 należy składać w terminie:
1) do dnia 15 września każdego roku – w przypadku nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
2) ca najmniej miesiąc przed planowanym terminem uroczystości – w przypadku nagród z okazji innych ważnych uroczystości szkolnych.
2. Wnioski należy składać odpowiednio:
1) w przypadku wniosków o przyznanie Nagrody Burmistrza – do Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Wielichowie,
2) w przypadku wniosków o przyznanie Nagrody Dyrektora – do Dyrektora placówki oświatowej.
3. Wnioski złożowe po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Wnioski o przyznanie Nagrody Burmistrza składane przez dyrektora i radę rodziców wymagają wcześniejszego ich zaopiniowania przez radę pedagogiczną.
5. W uzasadnieniu wniosku o nagrody należy podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez osobę nominowaną do nagrody.

§ 5.

Kryteria przyznawania nagród nauczycielom.
1. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielowi lub dyrektorowi za wybitne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
2. Nagroda Burmistrza może być przyznana dyrektorowi lub nauczycielowi, który przepracował co najmniej 1 rok w danej placówce oświatowej.
3. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który przepracował co najmniej 1 rok w danej placówce oświatowej.

§ 6.

Nagroda Burmistrza może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio warunki określone w § 5 ust. 2 oraz co najmniej siedem z następujących kryteriów w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom (dzieciom) w czasie zajęć organizowanych przez placówkę oświatową oraz realizacji innych zadań statutowych:

1) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne lub zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w okręgowych, wojewódzkich lub ogólnopolskich zawodach, konkursach, przeglądach i festiwalach,

2) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami, mającymi trudności w nauce, specyficzne potrzeby edukacyjne lub stwarzającymi problemy wychowawcze,

3) jest autorem publikacji z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności dotyczących pracy dydaktyczno-wychowawczej,

4) prowadzi udokumentowaną, urozmaiconą działalność wychowawczą w placówce oświatowej, w klasie (grupie), np. wycieczki, udział uczniów (dzieci) w spektaklach teatralnych, występach i spotkaniach z ciekawymi ludźmi, organizowanie prac społecznie użytecznych na rzecz placówki oświatowej i środowiska, udział w konkursach, przeglądach, festiwalach, wystawach i olimpiadach przedmiotowych,

5) zorganizował i zrealizował uroczystości szkolne lub środowiskowe, imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne,

6) opracowuje i wdraża własne projekty edukacyjne podnoszące jakość pracy placówki oświatowej,

7) podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom (dzieciom) oraz aktywnie w nich uczestniczy,

8) zapewnia pomoc i opiekę uczniom (dzieciom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzących z rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo, udziela pomocy uczniom (dzieciom) z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, mającym trudności w nauce i przystosowaniu się do życia w grupie,

9) rozwija formy współpracy placówki oświatowej z jednostkami samorządu terytorialnego różnych szczebli, organizacjami pozarządowymi, policją, jednostkami systemu ochrony zdrowia,

10) organizuje udział rodziców w życiu placówki oświatowej, rozwija formy współdziałania z rodzicami,

11) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,

12) aktywnie pracuje w stałych lub doraźnych komisjach rady pedagogicznej,

13) pozyskuje sponsorów i sojuszników placówki oświatowej,

14) pozyskuje dla placówki oświatowej środki pozabudżetowe,

15) prowadzi aktywną działalność promocyjną placówki oświatowej w szczególności poprzez pisanie artykułów, organizowanie wystaw, dokumentowanie dorobku placówki oświatowej, opracowywanie biuletynów.

2. Nagroda Burmistrza może byś przyznana dyrektorowi, który spełnia odpowiednio warunki określone w § 5 ust. 2 oraz co najmniej pięć kryteriów zawartych w ust. 1 i co najmniej pięć z następujących kryteriów:

1) troszczy się o mienie placówki oświatowej i polepszenie bazy dydaktycznej,

2) dba o pozytywny wizerunek placówki oświatowej w środowisku lokalnym, w tym podejmuje działania na rzecz promocji placówki w środowisku zewnętrznym,

3) dba o wysoki poziom pracy placówki oświatowej poprzez realizację prawidłowej polityki kadrowej i właściwą organizację pracy,

4) dba o wysoki poziom nauczania przez właściwy dobór programów nauczania, wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, opracowywanie i wdrożenie programów i rozwiązań innowacyjnych w placówce oświatowej oraz wzbogacanie jej oferty edukacyjnej,

5) prowadzi działania na rzecz rozwoju współpracy ze szkołami krajowymi i zagranicznym, podmiotami zajmującymi się pracą z dziećmi i młodzieżą lub na ich rzecz,

6) kształtuje dobry klimat wychowawczy w placówce oświatowej przez stawianie odpowiednich wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom niepedagogicznym placówki oraz umiejętne kształtowanie stosunków międzyludzkich,

7) realizuje terminowo i skutecznie zadania wynikające z przepisów prawa,

8) prawidłowo współpracuje ze wszystkimi organami placówki oświatowej, związkami zawodowymi i z organem prowadzącym,

9) wykazuje się szczególną dbałością w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej placówki oraz racjonalnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe.

§ 7.

1. Nagroda Dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który spełnia odpowiednio warunki określone w § 5 ust. 3 oraz co najmniej 7 z następujących kryteriów:

1) aktywnie organizuje zajęcia pozalekcyjne , w tym dodatkowe zajęcia dydaktyczne, wycieczki, konkursy, zawody sportowe,

2) udziela pomocy w adaptacji zawodowej i społecznej osób podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela oraz z krótkim stażem pracy nauczycielskie,

3) aktywizuje rodziców do udziału w życiu placówki oświatowej,

4) organizuje pomoc i opiekę uczniom (dzieciom) będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej pochodzących z rodzin ubogich lub niewydolnych wychowawczo,

5) uzyskuje wysokie efekty wychowawcze, polegające na diagnozowaniu problemów wychowawczych uczniów (dzieci), integrowaniu grupy, pobudzaniu aktywności społecznej uczniów (dzieci), rozwijaniu indywidualnych, pozytywnych cech uczniów (dzieci),

6) sprawuje funkcję opiekuna szkolnego lub inną ważną dla placówki oświatowej funkcję,

7) osiąga bardzo dobre wyniki w procesie dydaktyczno-wychowawczym, potwierdzone wynikami egzaminów, udziałem i sukcesami uczniów w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,

8) uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego,

9) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne oraz uroczystości szkolne,

10) organizuje współpracę z placówkami kulturalno-oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa związana jest z oświatą, kulturą, kulturą fizyczną, a także z rodzicami, pracodawcami, policją i innymi podmiotami wspierającymi działania placówki oświatowej,

11) rzetelnie i sumiennie wykonuje obowiązki związane z prowadzeniem zajęć z uczniami (dziećmi), w tym wykazuje się pomysłowością i inicjatywą w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania uczniów (dzieci) w procesie nauczania,

12) organizuje i prowadzi na terenie placówki oświatowej działania w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

§ 8.

Opiniowanie wniosków.

1. Wnioski o Nagrodę Burmistrza opiniuje komisja powołana przez Burmistrza.
2. Ostateczną decyzję w sprawie przyznawania nagród podejmuje Burmistrz.

§ 9.

Burmistrz może z własnej inicjatywy (bez wymaganego) wniosku przyznać nagrodę dyrektorowi lub nauczycielowi, który przepracował co najmniej 1 rok w danej placówce oświatowej.

§ 10.

Decyzję o przyznaniu Nagrody Dyrektora podejmuje dyrektor placówki oświatowej.

§ 11.

Tryb przyznawania nagród.
1. Nagrody nauczycielom przyznają:
1) ze środków, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 – dyrektor placówki oświatowej,
2) ze środków, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 2 – Burmistrz.
2. Nauczyciel, któremu została przyznana Nagroda Burmistrza albo Nagroda Dyrektora,
otrzymuje pismo o jej przyznaniu, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt osobowych.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24