Sesja Rady Miejskiej Wielichowa. Burmistrz otrzymała absolutorium.

Radni Rady Miejskiej Wielichowa udzielili dziś absolutorium burmistrz Honoracie Kozłowskiej z wykonania budżetu za 2017 r. Decyzja była jednogłośna.

W dzisiejszej sesji nie uczestniczył już w charakterze radnego Piotr Węglarz, który został gminnym informatykiem i w związku z tym zrzekł się mandatu.

Podczas obrad ustalono m. in. nowe wynagrodzenie burmistrza. W oparciu o nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzeń pracowników samorządowych, miesięczne wynagrodzenie burmistrza ze wszystkimi dodatkami będzie wynosić od lipca 10180 zł brutto.

Wśród podejmowanych dziś uchwał znalazły się też uchwały wprowadzające zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.

Dziś podjęto także uchwałę ustalającą  regulamin określający wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, za wyróżniającą pracę, funkcyjnego, za warunki pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Uchwała ta ustala też szczegółowe warunki ich przyznawania, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W bloku uchwał znalazły się dwie dotyczące wychowania w trzeźwości: w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wielichowo oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Wielichowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24