Urząd w Wielichowie rozstrzygnął nabór na stanowisko urzędnicze

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu dwuetapowej procedury naboru, tj. selekcji nadesłanych aplikacji i rozmowy kwalifikacyjnej wskazała Pana Dawida Michałowskiego, zam. Wielichowo  do objęcia w/w stanowiska jako najlepszego kandydata, który spełnił wszystkie wymogi określone w ogłoszeniu o naborze. Spośród kandydatów uzyskał najwyższą liczbę punktów, wykształcenie oraz wiedza ogólna na temat dróg, zieleni miejskiej gwarantują spełnienie niezbędnych wymagań w pracy na danym stanowisku poinformował urząd.

Urząd w Wielichowie w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Wielichowie na stanowisku urzędniczym ds. dróg i zieleni miejskiej zawarł następujące informacje.

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) osoba ciesząca się nieposzlakowaną opinią,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

f) wykształcenie wyższe techniczne, preferowane budownictwo, energetyka, zagospodarowanie przestrzenne, kształtowanie zieleni miejskiej.

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość przepisów z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o drogach publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo o zamówieniach publicznych, prawo o ruchu drogowym, kodeks postepowania administracyjnego,

b) umiejętność czytania rysunku technicznego, znajomość podstaw kosztorysowania,

c) umiejętność pracy w zespole, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność sumienność,

d) obsługa komputera i urządzeń biurowych,

e) prawo jazdy kategorii B.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Załatwianie spraw związanych z planowaniem, finasowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych.

2. Prowadzenie spraw związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem oświetlenia drogowego, bieżące zgłaszanie i rozliczanie awarii, rozliczanie otrzymanych  faktur za energię.

3. Wydawanie opinii w sprawie zaliczania dróg do poszczególnych kategorii oraz prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych.

4. Przygotowanie projektów zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg gminnych, obiektów infrastruktury nie związanych z gospodarką drogową, orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi gminnej do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia.

5. Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej, projektów planów finansowania budowy, utrzymania i oświetlenia dróg.

6. Prowadzenie kontroli stanu dróg, chodników i pasów drogowych naterenie Gminy.

7. Wprowadzenie ograniczeń i zamykanie dróg gminnych, wyznaczanie objazdów.

8. Współpraca z zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.

9. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na ustawianie tablic z hasłami reklamowymi lub propagandowymi w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym.

10. Przygotowanie projektów decyzji na zajmowanie pasa drogowego ulic i dróg gminnych oraz orzekanie o przywróceniu pasa drogowego drogi i ulicy do stanu poprzedniego.

11. Całokształt spraw związanych z utrzymaniem letnim i zimowym dróg i przejazdów kolejowych oraz utrzymaniem wiat i przystanków komunikacji zbiorowych.

12. Współdziałanie z jednostkami wyspecjalizowanymi w dziedzinie stosowania znaków i sygnałów na drogach oraz urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających.

13. Koordynacja prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.

14. Przygotowanie wniosków o środki finansowe na zadania drogowe ze środków pozabudżetowych.

15. Współpraca z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy realizacji zadań statutowych i zleconych z zakresu zadań drogowych i mienia gminnego.

16. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych.

17. Ewidencja miejscowości ulic i adresów.

18. Podejmowanie działań przypisanych gminie w zakresie ochrony dóbr kultury, miejsc pamięci walki i męczeństwa, sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem cmentarzy.

19. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy krajobrazowej.

4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie wynosi poniżej  6%.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca wykonywana w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Wielichowie, przy ul. Rynek 10, w biurze umieszczonym na parterze, bez windy, w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizowane zadanie wymagają częstych wyjazdów służbowych na teren Gminy.

6. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument potwierdzający wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

e) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

f) świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzające okresy zatrudnienia lub zaświadczenie o okresie zatrudnienia,

g) oświadczenia, w których kandydat potwierdza, że:

– posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

– nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należało składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo, ul. Rynek 10, pokój 7 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. dróg i zieleni miejskiej  w terminie do dnia 14 sierpnia 2015 roku. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru została umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.wielichowo.biuletyn.net) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo, ul. Rynek 10 27 sierpnia 2015 r.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24