Wyniki konkursów – organizacje pozarządowe otrzymają dotacje

7 marca ukazały się zarządzenia Burmistrza Wielichowa informujące o wynikach konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w roku 2017 przyznaje się dotację w wysokości 8 400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych 00/100) Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie, ul. Pocztowa 16, 64-050 Wielichowo na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Aktywnie i zdrowo”

W wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2017 przyznaje się dotację w wysokości 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) Stowarzyszeniu LKP Pieczarka Wielichowo z siedzibą w Wielichowie, ul.Szkolna 2, 64-050 Wielichowo, na realizację zadania publicznego pod nazwą „Piłka nożna sposobem na aktywne spędzenie wolnego czasu”

Unieważniony został otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych , ogłoszony Zarządzeniem nr 7/2017 Burmistrza Wielichowa z dnia 7 lutego 2017 r. z powodu nie złożenia żadnej oferty w ogłoszonym konkursie.

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24