Zmiany w budżecie gminy

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej Wielichowa wprowadzono zmiany do budżetu na rok 2017. Zwiększono planowane dochody, wydatki, a także dokonano przeniesień między paragrafami.

Planowane dochody zwiększono o kwotę 15.900 zł. Środki te pochodzą z odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych (4.500 zł) oraz z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (11.400 zł).

Planowane wydatki budżetu zwiększono o kwotę 1.319.058 zł w tym:
– 1.090.000 zł , – środki na przebudowę – utwardzenie nawierzchni dróg w m. Śniaty odc. ul. Wierzbowej, ul. Szkolnej, odc. ul. Leśnej” oznaczając zadanie jako Etap I,
– 256 zł – odsetki od zaciąganej pożyczki
– 31.300 zł – uruchomienie rezerwy,
– 174.049 zł, na oświatę i wychowanie, w tym:
– dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 7.184 zł,
– Zespół Szkół w Wielichowie na szkołę podstawową – 26.321 zł
– Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 150 zł
– na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach:
§ dotacja dla niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gradowicach – 9.865 zł,
§ Zespół Szkół w Wielichowie na szkołę podstawową – 110.823 zł,
§ Szkoła Podstawowa w Wilkowie Polskim – 19.706 zł,

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w przedszkolach 37.364 zł w tym w Przedszkolu w Wielichowie na zakup metalowego zjazdu linowego na plac zabaw 10.000 zł,

W dziale – Pomoc społeczna dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 16.800 zł, w tym na Domy Pomocy Społecznej -16.000 zł

W dziale – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.180 zł,

W dziale – Rodzina dokonano przeniesień między paragrafami kwoty 1.000 zł,

Zwiększono dział  – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 23.451 zł:

– zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych na terenie Łubnicy i Zielęcina 2.200 zł
– realizacja przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie powierzchni terenów zielonych poprzez nasadzenie drzew i krzewów na terenie Wielichowa” – 17.051 zł (Gmina postanowiła zaciągnąć na ten cel pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do wysokości 17.000 zł. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2018-2019 z dochodów własnych gminy.)

– wydatek majątkowy – Budowa oświetlenia drogowego w m. Piotrowo Wielkie – dokumentacja projektowa – 4.200 zł

Zwiększono dział – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 55.902 zł, w tym;
– dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie – na remont korytarzy, klatki schodowej i holu – 40.500 zł
– wynagrodzenie bezosobowe w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Polskim – 402 zł,
– remont podłogi w sali wiejskiej w Reńsku – 15.000 zł,

Zwiększono dział  – Kultura fizyczna o kwotę 6.700 zł, – dotacja dla Centrum Kultury w Wielichowie na utrzymanie stadionu w Wielichowie – 4.500 zł i zakup sprzętu sportowego – 2.200 zł.

 

Wybrane dla Ciebie

Autor: PGO24

Darmowa aplikacja na androida. Aktualne informacje i komentarze z PGO24 na Twoim smartfonie.Aplikacja PGO24